ลงพื้นที่สำรวจและค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.และ อพม. ต.แม่กาษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูล (25 ก.พ. 64)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลงพื้นที่สำรวจและค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.และ อพม. ต.แม่กาษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ และเก็บข้อมูล จำนวน 6 ราย ณ พื้นที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โดย อบต.จะให้ความร่วมมือรวบรวมเอกสารของกลุ่มเปราะบางเพื่อส่งลงทะเบียนเพิ่มเติม

Share: