ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก 2 ราย ตำบลวังหิน 2 ราย ตำบลหนองบัวเหนือ 1 ราย และตำบลวังประจบ 1 ราย รวม 6 รายพร้อมทั้งให้คำปรึกษาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)


Share: