ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ คนพิการ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ คนพิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก 1 ราย เทศบาลตำบลไม้งาม 3 ราย ตำบลวังหิน 3 ราย ตำบลหนองบัวเหนือ 2 รายและตำบลวังประจบ 3 ราย รวม 12 ราย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)


Share: