ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือ กรณี ครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม มีการข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิติกรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือ กรณี ครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม มีการข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย โดยเบื้องต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พร้อมให้กำลังใจกับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว และจะมีการติดตามเยี่ยมบ้านในระยะต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ทั้งนี้จะดำเนินการให้การช่วยเหลือตามกระบวนการทาง สังคมสงเคราะห์ ต่อไป


Share: