ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม (22 ก.ค. 64)

วันที่ 22 กรกฎคม 2564 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ สำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 8 ราย เพื่อนำข้อมูลพิจารณาให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ (covid-19)

Share: