ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม (2 ก.ค. 64)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับเทศบาลตำบลวังเจ้า ผู้นำชุมชน และ อพม. ในพื้นที่ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
จำนวน 10 ราย และ สนง.พมจ.ตาก เพื่อนำข้อมูลสรุปเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก
พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

Share: