ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม.อสม. และผู้นำชุมชนตำบลแม่ปะ เพื่อสำรวจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ (27 ก.พ. 64)

วันที่ 27 ก.พ. 64 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม.
อสม. และผู้นำชุมชนตำบลแม่ปะ เพื่อสำรวจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ รายละเอียด ดังนี้
1. ประสานกำนันตำบลแม่ปะ อสม. อพม. และผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการอำนวยความสะดวกในพื้นที่
2. ประสาน นักสังคมสงเคราะห์ อบต.แม่ปะ เพื่อขอทราบข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ต.แม่ปะ
3. ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ม.3, ม.6, ม.7, ม.9, ม.10, และ ม.12 ต.แม่ปะ ร่วมกับ อพม. อสม. และผู้นำชุมชน
4. อำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม Checklist ลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน รวมจำนวน 13 ราย
5. อำนวยความสะดวกตรวจสอบสิทธิให้ประชาชน รวมจำนวน 26 ราย
ทั้งนี้ ได้ประสานกำนัน ประธาน อสม.ต.แม่ปะ และ ต.แม่กุ เพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและไลน์ให้ผู้นำชุมชนและ อสม. ในพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ และจะดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ต.แม่ปะ(เพิ่มเติม) ในวันที่ 28 ก.พ. 64 และ
ต.แม่กุ ในวันที่ 1 มี.ค. 64 ต่อไป

Share: