ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอสามเงา และอำเภอเมืองตาก เพื่อขอรับการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (13 ม.ค. 64)

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่อำเภอสามเงา และอำเภอเมืองตาก เพื่อขอรับการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 10 หลัง

Share: