ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมนุษย์อำเภอสามเงา ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา (1 มี.ค. 64)

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายให้
ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมนุษย์อำเภอสามเงา ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จำนวน 15 ราย ดังนี้
1. อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ช่องทาง “ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษ” สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 14 ราย
2. ผู้ดูแลคนพิการ ดำเนินการลงทะเบียน ณ จุดบริการธนาคารกรุงไทย สาขาตาก เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน ม.1-7 ต.วังหมันและอพม. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว


Share: