ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา (28 ก.พ. 64)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา โดยขอความร่วมมือกำนันตำบลสามเงา ในการประสานและประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนเราชนะ และจุดบริการที่ว่าการอำเภอสามเงา และได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ดังนี้
1. อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ช่องทาง “ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษ” สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 2 ราย
2. แนะนำให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุนำพาผู้สูงอายุทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเราชนะ จำนวน 2 ราย เนื่องจากเป็นบัตรแบบเดิม ไม่สามารถรองรับการเข้าร่วมตามโครงการเราชนะได้
ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือกำนันตำบลยกกระบัตร ,ตำบลวังจันทร์ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว

Share: