ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ 9 หมู่ 11 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (28 ก.พ. 64)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ 9 หมู่ 11 ตำบลแม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดังนี้
1. อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ช่องทาง “ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษ” สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 6 ราย
2. แนะนำให้คำปรึกษา เรื่องสิทธิของผู้พิการ จำนวน 1 ราย
3. อำนวยความสะดวกตรวจสอบสิทธิให้ประชาชน จำนวน 3 ราย
4.ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด ข้อมูล ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่
ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว

Share: