ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จำนวน 5 ราย (27 ก.พ. 64)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักวิชาการเงินและบัญชี
ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง
ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ช่องทาง “ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษ” สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 3 ราย
2. คนพิการไม่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 1 ราย
3. ผู้ดูแลคนพิการ ดำเนินการลงทะเบียน ณ จุดบริการธนาคารกรุงไทย สาขาตาก เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย
4.คนพิการเสียชีวิต จำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.4 ม.5 ต.สามเงาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว

Share: