ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเเรงงาน เพื่อลงพื้นที่เชิงรุกในการส่งเสริมให้สถานประกอบดำเนินการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการณ บริษัท พืชผักอนามัย จำกัด (1 ก.ค. 64)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก
ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเเรงงาน เพื่อลงพื้นที่เชิงรุกในการส่งเสริมให้สถานประกอบดำเนินการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
ณ บริษัท พืชผักอนามัย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการส่งเสริมให้คนพิการที่เปราะบางที่ไม่มีงานทำ ได้มีงานทำ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

Share: