ลงพื้นที่ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด อสม./อพม. เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลเข้าในแอพพิเคชั่นพ้นภัย ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก (1 ก.ค. 64)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด อสม./อพม. เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับ
ชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลเข้าในแอพพิเคชั่นพ้นภัย ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จำนวน 5 ราย

Share: