ลงพื้นที่ร่วมกับประธาน อพม. จ.ตาก และผู้นำชุมชนตำบลแม่กุ เพื่อสำรวจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลแม่กุ ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ (1 มี.ค. 64)

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ
ประธาน อพม. จ.ตาก และผู้นำชุมชนตำบลแม่กุ เพื่อสำรวจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลแม่กุ ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ รายละเอียด ดังนี้
1. ประสานกำนันตำบลแม่กุ ประธาน อพม. จ.ตาก และผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการอำนวยความสะดวกในพื้นที่
2. ประสาน ทต.แม่กุ เพื่อขอทราบข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ต.แม่กุ
3. ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ม.1, ม.3, ม.4, ม.7, และม.8 ต.แม่กุ ร่วมกับ ประธาน อพม. จ.ตาก และผู้นำชุมชน
4. อำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม Checklist ลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน รวมจำนวน 36 ราย
5. อำนวยความสะดวกตรวจสอบสิทธิให้ประชาชน รวมจำนวน 12 ราย

Share: