ลงพื้นที่ร่วมกับทีม One Home จังหวัดตาก และอพม. เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิตามโครงการ “เราชนะ” ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุติดเตียงพื้นที่เทศบาลตำบลไม้งาม (27 ก.พ. 64)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตาก ลงพื้นที่
ร่วมกับทีม One Home จังหวัดตาก และอพม. เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิตามโครงการ “เราชนะ” ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุติดเตียง
พื้นที่เทศบาลตำบลไม้งาม จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยประสานกำนันตำบลไม้งาม ณ ที่ทำการกำนันตำบลไม้งาม และพื้นที่ตำบลโป่งแดง จำนวน 14 หมู่บ้าน
โดยได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่านช่องทาง “ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษ” ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย และได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา
แก่กลุ่มประชาชนผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ จำนวน 5 ราย เพื่อให้ได้รับสิทธิ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลโป่งแดง และที่ทำการสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

Share: