ลงพื้นที่ประสานเตรียมการดำเนินโครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” และตั้งจุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (14 ม.ค. 64)

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ประสานเตรียมการดำเนินโครงการ
“พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” และตั้งจุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด โดยจังหวัดตาก เป็น 1 ใน 28 จังหวัดดังกล่าว ทั้งนี้ อำเภอแม่สอด อนุญาตให้ตั้งจุดบริการ พม.ปันสุข บริเวณหน้าที่ว่าการ
อำเภอแม่สอด และจะดำเนินการโครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการลงสู่ชุมชน
ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Share: