ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือเด็กชาย อายุ 6 ปี เนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมจากมารดา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (22 ก.พ. 64)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือเด็กชาย อายุ 6 ปี เนื่องจาก
ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมจากมารดา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายสืบสวน
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า เบื้องต้นได้ประชุมวางแผนเพื่อคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก แยกเด็กจากมารดาและส่งเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
ก่อนดำเนินการตามกระบวนการของพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ต่อไป

Share: