ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (เนอสเซอรี่) ในเขตอำเภอเมืองตาก จำนวน 2 แห่ง (11 ม.ค. 64)

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (เนอสเซอรี่) ในเขตอำเภอเมืองตาก จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สถานับเลี้ยงเด็กตากรุ่งโรจน์ และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กดี โดยสถานรับเลี้ยงเด็กได้ปิดดำเนินการ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำ ในการทำความสะอาดบริเวณสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีการมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ดำเนินกิจการและครูไว้ใช้ประโยชน์ พร้อมกำชับให้มีการติดตามและถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share: