ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแบบคำขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.พบพระ (11 ก.พ. 64)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแบบคำขอรับการปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุประจำปี 2564 ในพื้นที่อ.พบพระ ร่วมกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ อปท. และอพม.สรุปได้ดังนี้
– เขตพื้นที่อบต.รวมไทยพัฒนาจำนวน 1 ราย
– เขตพื้นที่อบต.พบพระ จำนวน 1 ราย
– เขตพื้นที่อบต.ช่องแคบ จำนวน 1 ราย
และในการนี้ได้เยี่ยมผู้สูงอายุและตรวจสอบข้อเท็จจริงคำร้องขอกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ รายบุคคล พื้นที่ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 ราย

Share: