ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมให้กำลังใจ และตรวจสอบข้อเท็จจริงในแบบคำขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุประจำปี 2564 (10 ก.พ. 64)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นิติกร พนักงานกองทุนผู้สูงอายุสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมให้กำลังใจ และตรวจสอบข้อเท็จจริงในแบบคำขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ดังนี้
– เขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 1 ราย
– เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 1 ราย
– เขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 2 ราย

Share: