ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ (8 ก.พ. 64)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นิติกร พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแบบคำขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก และอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สรุปได้ดังนี้ เขตพื้นที่อบต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จำนวน 3 ราย, เขตพื้นที่อบต.สมอโคน จำนวน 1 ราย, เขตพื้นที่ อบต.ป่ามะม่วง จำนวน 3 ราย, เขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน 1 ราย และในการนี้ได้เยี่ยมผู้สูงอายุและตรวจสอบข้อเท็จจริงคำร้องขอกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ พื้นที่ตำบลแม่สลิด จำนวน 1 ราย

Share: