ลงพื้นที่ติดตามผลนักเรียน/นักศึกษาทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (10 มีนาคม 2564)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 16:20 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก และ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงพื้นที่ติดตามผลนักเรียน/นักศึกษาทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพื่อเยี่ยมเยียนติดตามผลการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
ที่พักอาศัยอยู่หอพักและบ้านพัก จำนวน 3 ราย


Share: