ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก เพื่อดำเนินการพาเด็กเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 (5 ก.ค. 64)

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก เพื่อดำเนินการพา
เด็กเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ทั้งนี้จะนำส่งตัวเด็กในวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ซึ่งในระหว่างนี้ได้ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
ให้การคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างรอนำส่งตัว และในระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการเข้าเรียนปกติ เด็กต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย swab test เข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน
ตามมาตรการของโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเข้าเรียนต่อไป

Share: