ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมูลนิธิ จำนวน 4 มูลนิธิ (22 ธ.ค. 63)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางวนิดา ราชโสภา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงมิตร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายไวภพ อินทะโย ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมูลนิธิ จำนวน 4 มูลนิธิ ประกอบด้วยมูลนิธิสุวรรณนิมิต มูลนิธิพักพิงคุ้มภัย มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และมูลนิธิเดอะบอร์เดอร์แลนด์เฮลท์ เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของอาสาสมัครชาวต่างประเทศ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการออกหนังสือรับรองให้กับอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

Share: