ลงพื้นที่ตรวจอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม โรงพยาบาลแม่ระมาด และโรงพยาบาลพบพระ กรณียื่นคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (23 มีนาคม 2564)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร และนักสังคมสงเคราะห์
ลงพื้นที่ตรวจอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม โรงพยาบาลแม่ระมาด และโรงพยาบาลพบพระ กรณียื่นคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
จากการลงพื้นที่ทางโรงพยาบาลมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ และมีจุดบริการคนพิการที่เหมาะสม. ทั้งนี้จะรบกวนเอกสารพร้อมรายการ
แบบตรวจเยี่ยมเพื่อเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต่อไป

Share: