ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 9 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก (27 ก.พ. 64)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่
ค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 9 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก โดยดำเนินการดังนี้
1. อำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียน ตามแบบ checklist ลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาทโฟนเพื่อนำไปยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ขอความร่วมมือกำนันตำบลเกาะตะเภา ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงโครงการดังกล่าวให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุติดเตียง โดยนำเอกสารประชาสัมพันธ์ของ
สนง.พมจ.ตาก มอบให้ประกาศตามเสียงตามสาย และโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียง ที่ผ่านการตรวจสอบและพบว่ายังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ จำนวน 36 คน
ให้รับลงทะเบียนตามแบบ checklist
3. ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยะ ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียง ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการเข้าถึงกลุ่มดังกล่าว เพิ่อให้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ต่อไป

Share: