ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จำนวน 5 ราย (27 ก.พ. 64)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. พบคนพิการที่ดำเนินการโดยญาติลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย
2. พบผู้สูงอายุที่ดำเนินการลงทะเบียนโดยญาติ จำนวน 3 ราย
ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับกำนันตำบลตลุกกลางทุ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 – 8 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

+2


8คนล่าฝัน สุดปลายฟ้า, Pada Prapha และคนอื่นๆ อีก 6 คน

แชร์ 2 ครั้ง

ถูกใจแสดงความคิดเห็น


แชร์


Share: