ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 และหมู่ 3 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จำนวน 6 ราย (27 ก.พ. 64)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายใหนิติกร ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 และหมู่ 3 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. พบคนพิการที่ดำเนินการโดยญาติลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย
2. ไม่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 ราย
3. ยังไม่ได้ลงทะเบียน 2 ราย ซึ่งได้แจ้งญาติให้ไปดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
4. พบผู้สูงอายุที่จำนวน 1 รายที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองและไม่มีญาติลงทะเบียนให้. จึงได้ดำเนินการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชน
ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เรียนร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับกำนันตำบลหนองบัวเหนือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Share: