ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 7 แห่ง (29 ม.ค. 64)

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 7 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทบทวนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร การจัดสวัสดิการสังคมที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ส่วนกรณีพบองค์กรที่ไม่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ดำเนินการแจ้งการขอยกเลิกตามระเบียบที่ถูกต้องต่อไป

Share: