ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ พม. เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ณ หอประชุมอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (1 มี.ค. 64)

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ พม. เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ณ หอประชุมอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก สรุปผล ดังนี้
1. มีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน มาลงทะเบียน จำนวน 90 ราย (ในจำนวนนี้มีกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุมาลงทะเบียนด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย ผู้สูงอายุให้ญาติมายื่นแทน
จำนวน 1 ราย ผู้พิการที่มายื่นด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และผู้พิการที่ให้ญาติยื่นแทน จำนวน 8 ราย)
2. อำเภอวังเจ้าได้ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชนสำรวจกลุ่มคนเปราะบาง ของ พม. ที่ไม่มีบัตรประชารัฐ และส่งให้อำเภอภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564
3. ธนาคารกรุงไทย จัดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอวังเจ้า จำนวน 1 ราย ในระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564

Share: