ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน) และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ (23 ก.พ. 64)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน)
และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการที่ว่าการอำเภอเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: