ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน) และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (18 ก.พ. 64)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน) และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

Share: