ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนเราชนะ และเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ (24 ก.พ. 64)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก
One Home ตาก และอมพ.อำเภอเมืองตาก เข้าร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนเราชนะ และเก็บข้อมูล
กลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ ณ จุดบริการร่วมโครงการเราชนะ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: