ร่วมหารือรูปแบบการดำเนินการศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (22 ก.พ. 64)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางวันสงกรานต์ เจียมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ร่วมหารือรูปแบบการดำเนินการศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ร่วมกับ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลโยยีราชมงคลล้านนาตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวหน้างานคลังและหัวหน้างานพัสดุ เพื่อร่วมวางแผนและหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมคำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

Share: