ร่วมหารือการทำงานและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารกองประจำการที่มีครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ กระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดตาก (9 ก.พ. 64)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมหารือการทำงานและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารกองประจำการที่มีครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ กระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมกับ พันเอกเสมา มังมติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สรุปรายละเอียด
ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทหารกองประจำการในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 69 ราย ดังนี้
1. ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 45 ราย โดยให้การช่วยเหลือแล้ว จำนวน 4 ราย คงเหลือ 41 ราย (มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก)
2. ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย ( มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด) จำนวน 2 ราย
3. ไม่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 22 ราย
ทั้งนี้ จักได้ดำเนินการวางแผนการให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ต่อไป

Share: