ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference (24 ก.ย. 63)

วันที่ 24 กันยายน 2563[ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference] นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก มอบหมายให้ น.ส.ประพิณเพ็ญ มัณทนา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และน.ส.หทัยรัตน์ มุณีแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. กรณีชายสูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง ช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย อยู่กับภรรยาและบุตรพิการ มีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด ขอความร่วมมือส่งต่อเพื่อเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะห์ 2. กรณีหญิงสูงอายุ อาศัยอยู่ลำพังในห้องเช่า ไม่มีอาชีพและรายได้ ในพื้นที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด ขอความช่วยเหลือไปที่ 1300 ขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 3. กรณีชายพิการทางจิตและประสาท อัยอยู่มารดาพิการทางจิต และพี่ชายพิการทางการสื่อสาร มีพฤติกรรมติดสารเสพติด ก่อความเดือดร้อนลำคาญในพื้นที่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ โดย รพ.พบพระ เชิญร่วมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือ การดำเนินการเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย ชี้แจงบริการของ พม. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือ สำหรับกรณีที่ 1 และ 3 ที่ประชุมมีมติให้ส่งต่อเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพในสงเคราะห์ และให้ชุมชนช่วยดูแลระหว่างรอส่งตัว


Share: