ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือเคสกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกาชาดอำเภอเมืองและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที้ 13 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 2 ราย (23 ก.ย. 63)

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายประทีป มูลเภาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายมานพ ผิวบัวคำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน นางอัมพร คำภีร์ นักพัฒนาการเด็ก และนางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือเคสกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกาชาดอำเภอเมืองและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที้ 13 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บ้านไฟไหม้ ของนางสาววิลาสินี จึงสำเร็จการบ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2. ผู้พิการสติปัญญา นางสาวพรรณี ไกรฤทธิ์ บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตังหวัดตาก อาศัยอยู่กับบิดามารดา ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยกาชาดจังหวัดตากมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค

Share: