ร่วมลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตาก เรื่อง “ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เป็นวาระจังหวัดตาก”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตาก เรื่อง “ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เป็นวาระจังหวัดตาก” ซึ่งเป็นนโยบาย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ที่ได้มอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายและสร้างความตระหนักจิตสำนึกเพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” 100 เปอร์เซ็นให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นขณะขับขี่ณ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: