ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22 ธ.ค. 63)

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางอัชรา มหันตรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล รก.นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยแพทย์พระราชทาน (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) ร่วมกับ ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งต่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ รับเสด็จ ทั้งนี้มีประชาชน มารับบริการที่จุดหน่วยแพทย์พระราชทาน พม.ให้การช่วยเหลือ คนไข้ทั้ง ๒ ราย : เป็นค่าใช้จ่ายในเดินทาง จำนวนรายละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท


Share: