ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2 มี.ค. 64)

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ในพิธีนำส่วนราชการ
วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ภายในงานยังมี
การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถ
ด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้มีความเป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
เห็นชอบถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น
“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จากพระราชดำรัสดังกล่าว
แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งมีความห่วงใยต่อแรงงานไทยและทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการช่าง
เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างชัดแจ้ง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Share: