ร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ อำเภออุ้มผาง (17 พ.ย. 63)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมาย
นางอัชรา มหันตรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวนิศากร ชูปาน นักวิชาการเงินและบัญชี และ
นายโพธิพงศ์ จันทรสกุนต์ พนักงานอำนวยการ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ณ อำเภออุ้มผาง โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก(ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก) เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปของอำเภอ
ทิศทางการดำเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ โดยมี นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง
หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการจำนวน 2 ราย

Share: