ร่วมการตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตากเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทยณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก รักษาการนายอำเภอเมืองตากท้องถิ่นจังหวัดตาก รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตาก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย พร้อมให้กำลังใจประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทยเพื่อนำไปบริการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มีประชาชนกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการสตรีมีครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้)


Share: