รับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก(Child Protection Information System-CPIS) (8 ก.ค. 64)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก รับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก
(Child Protection Information System-CPIS) จากนางสาวกนกพร แสวงธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบ CPIS ในเขตจังหวัด ให้เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองและปลอดภัย
จากความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งนี้ จะได้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ต่อไป

Share: