รับฟัง สัมมนาออนไลน์ โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน ในหัวข้อเรื่อง ครอบครัวมีสุข ในยุคโควิด 19 (วันที่ 6 มีนาคม 2564)

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ ศปก.ยุติความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมรับฟัง สัมมนาออนไลน์ โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน ในหัวข้อเรื่อง ครอบครัวมีสุข ในยุคโควิด 19 จัดโดย มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และองค์กรภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้กำลังใจและ ค้นหาคำตอบแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆในสถาบันครอบครัว ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนีั้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา รวมจำนวน 10,000 คน โดยมี ม.ล.ปนัดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ดังกล่าว

Share: