รับฟังเวทีเสวนา เรื่อง “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” หรือ “Open Data for Life Saving” ผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 6 มีนาคม 2564)

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.45 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (International Open Data Day 2021) และร่วมรับฟังเวทีเสวนา เรื่อง “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” หรือ “Open Data for Life Saving” ผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้กล่าวรายงาน

Share: