มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยสั่งจ่ายเช็คให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง รวมเป็นเงิน 210,000.- บาทณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 910 หมู่ 9ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก


Share: