มอบเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมหารจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมหารจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)ให้กับองค์การสวัสดิการสังคม จำนวน 4 แห่ง จำนวนเงิน 383,430.- บาท ประกอบด้วย1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จำนวนเงิน 53,100.- บาท2. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวนเงิน 289,350.- บาท3. องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ จำนวนเงิน 16,200.- บาท4. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังประจบ จำนวนเงิน 24,780.- บาท


Share: