มอบเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมหารจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-payment)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมหารจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-payment) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ จำนวนเงิน 37,028.- บาท เพื่อนำไปจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่อยู่ในภาวะพึ่งพา


Share: