มอบเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 4 แห่ง (2 ก.ค. 64)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตาก มอบเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) เพื่อดำเนินงานโครงการ
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองาตาก จังหวัดตาก

Share: